Археологическият парк в градската среда като средство за устойчиво местно развитие – АrcheoDanube

Акроним на проекта: ArcheoDanube

Име на проекта: Археологическият парк в градската среда като средство за устойчиво местно развитие

Програма: Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020

Продължителност: 07/2020 – 12/2022

Страни партньори: Словения, Унгария, Румъния, Хърватия, Германия, България, Чехия, Австрия, Молдова, Босна и Херцеговина, Сърбия

ДУНАВСКОТО културно наследство в градовете е богато и разнообразно, но е пренебрегнато поради липсата на общи политики, знания и ресурси. Всички партньори се сблъскват с еднакви предизвикателства, а именно: как да се представи и интегрира археологическото богатство в модерната социална среда, как да бъде съвместено то със застроените части в градовете, как да се интегрират запазените останки към нови сгради и как да се постигнат устойчиво развитие, икономически ефект и видимост отвъд месното население (културен туризъм). 

Проектът ще подобри и ускори сътрудничеството между партньорите в програмата „Дунав“, за да се запази, подпомогне и облагороди културното наследство посредством археологически паркове – инструмент за развитието на архео-туризъм. Проектът проправя пътя към създаването на конкретни планове, обучения, инструменти и пилотни акции за подобряването на ефективността на културните обекти с цел подпомагане на нови инициативи. 

При все това, проектът ще бъде и средство, чрез което местните ще могат да управляват, контролират и запазят своите културни и исторически ресурси. Още повече, проектът ще спомогне за все по-тесни връзки между местната и глобалната култура.

За да бъдат културните ценности запазени и достъпни за следващите поколения, необходимо е да се създаде концепция за интегрирано планиране. Този проект ще промотира именно разбирането за археологическите паркове като концепция, която съвместява археологическото богатство, развитието на градската среда и културния туризъм. 

 

Отчет – край на първи период

Успешно завърши първия период на проекта ArcheoDanube, който приключи декември 2020 г. Първият период започна през юли 2020 г. С Рамково планиране (WP-T1). Организационен лидер бе Институтът за защита на Културно наследство на Словения (ZVKDS).

Започна подготовката на методологията за за събиране на изходна информация от партньорите относно състоянието на относимите археологически паркове, като основната цел беше да се събере информация от партньори за европейските, националните, регионалните закони и стратегии относно археологическото наследство. Освен това то беше предназначено за събиране на информация за проекти, касаещи археологически паркове на европейско и национално ниво.

Информация беше събрана по начин на участие чрез приноса на всички партньори по проекта. За за тази цел бяха използвани общи електронни таблици, които позволиха на партньорите да споделят своите данни и да се запознаят с относимата информация на европейско равнище.

Въз основа на събраната информация бе изготвено базовото проучване (D.T1.1.2.) с цел да се обобщи състоянието на правната рамка по отношение на опазването на наследството във връзка с ландшафтно планиране, принципите на градския дизайн и културния туризъм. За целите на това проучване бяха анализирани множество международни конвенции, харти и други доктринални документи. Проучването включва също транснационален преглед и сравнение на националните политики и стратегии, както и археологически системи за планиране, използвани в страните на партньорите по проекта.

През този период беше изготвена и презентация във връзка с базовото проучване (D.T1.1.3). Основната й цел бе да обобщи изводите и предложенията за разрешаване на належащите проблеми, до които бе достигнато в базовото проучване, като ги представи по визуално привлекателен начин. Презентацията на английски беше преведена на национални езици. Това е презентацията, която партньорите могат да използват, за да уведомяват местните заинтересовани страни.

Разработването на общи насоки относно участието на заинтересованите страни (D.T1.2.1) също беше подготвени в този период. Анализът на заинтересованите страни описва процеса и резултата от идентифициране на заинтересовани страни за (по-нататъшното) развитие на археологическите паркове и създаване на групи от заинтересовани страни на ARCHEODANUBE.

Данните са събрани от извършени проучвания през октомври – декември 2020 г. и включва всички десет градски партньори на Проект ARCHEODANUBE. Анализът показа, че представители на публичните власти могат ясно да бъдат идентифицирани и желанието им да участват в групи от заинтересовани страни е налице.

Допълнителни заинтересовани лица и организации от сферата на опазването на наследството, културни деятели, хора и организации от туристическия бранш и представители на медии също допринасяха с идеи за подходящото развитие на археологическите обекти с оглед местните нужди и обстоятелства.

 

Изготвени документи и извършени дейности:

D.T1.1.1 – методология за събиране на информация

D.T1.1.2  – Базово проучване (http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/43/2dc3d9916b6065e130cb53549b046b26ebbf4443.pdf

D.T1.1.3 – Презентация на изводите и предложенията за решение на проблемите, открити в Базовото проучване –  ( https://drive.google.com/file/d/1BHSCwCXWPafKTBJymHF0XOCdVFOlO4jC/view?usp=sharing )

D.T1.2.1 – Разработване на общ наръчник за включване на заинтересовани лица  (http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/43/cdb4437f64ec011ef475e07da877ed91feea4ccb.pdf

 

Проектът АрхеоДунав е съфинансиран от Фондовете на европейския съюз (ERDF, IPA, ENI) и Българското правителство чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройство. 

Фейсбук страница на проекта: https://www.facebook.com/ArcheoDanube/

Интернет страница на проекта: http://www.interreg-danube.eu/archeodanube

Отчет – край на втори период

През този период фокусът беше инициирането на дискусия на групата на заинтересованите страни относно LAP (местния архео план), както и попълването на каталога с добри практики и вземането на възможно най-много от двудневния обучителен курс.

БАТТИ организира много успешна среща на групата на заинтересованите страни за обсъждане на LAP за Храма на Кибела и сред участниците бяха заместник-кметът, представители на отдела за европейско финансиране на Община Балчик, както и представители на Историческия музей, от туристически и новинарски организации. BATTI създаде подробна презентация, която послужи като чудесна отправна точка за дискусия и участие на заинтересованите страни. Бяха споменати и отбелязани интересни точки за бъдещия местен архео план, както и целите му.

Каталогът с добри практики беше добър повод да се достигне до представителите на Архео парк в България и бяха проведени полезни дискусии с представители на Архео парк Одесос във Варна и Архео парк Тополница, като самият кмет на община Чавдар попълни масата за подробности за Архео парка.

Двудневният курс на обучение беше изключително полезен и с всички задачи, изпълнени от екипа на BATTI, може да се каже, че това не са само теоретични познания, а практически знания, как да създадете оценка и как да намерите необходимите относителни данни за създаване на LAP.
Редовно се изпълняваха всички ежедневни дейности, както и необходимите комуникационни дейности.

Изготвени документи и извършени дейности:

D.T1.2 – Наръчник за разработване на местни архео планове

 

D.T.2.1.1 – Попълване на каталога с добри практики 

Фейсбук страница на проекта: https://www.facebook.com/ArcheoDanube/

Интернет страница на проекта: http://www.interreg-danube.eu/archeodanube

Отчет – край на трети период

През този бе свършена много работа и то по начин, който гарантира както постигането на заложените във формата за кандидатстване на проекта резултати, така и правилното им разпространение. Срещата във Виена беше много ценна и послужи като крайъгълен камък не само за проекта, но и за развитието на връзката между партньорите. Освен това получихме потвърждение за създаване на група от заинтересовани страни, организирахме втория си семинар и разпространихме ръководството за местния археологически план.

Получихме, преведохме и разпространихме инфографиките – част от прекрасните обучителни материали. Екипът BATTI също беше изключително активен в комуникацията на GA.

Постигнахме нашата цел за качествено дигитално съдържание, предоставихме информация за eNewsletter 3 и взехме участие в срещата във Виена, както и неговото разпространение.

Изготвени документи и извършени дейности:

D.M.3.1 – Презентацията на БАТТИ в срещата във Виена

D.T1.2.3 – Втора среща

D.C.3.3 – Дигитални материали – клип

 

Фейсбук страница на проекта: https://www.facebook.com/ArcheoDanube/

Интернет страница на проекта: http://www.interreg-danube.eu/archeodanube

Отчет – край на четвърти период

През този период бяха постигнати един от най-важните резултати и резултати от нашия екип за целия проект. Местният археоплан за крепостта в кв. „Хоризонт“ в Балчик е готов.

МАП на крепостта включва идеи за интегрирането й в градската среда по съвременен начин, без да се прави компромис с археологическата и историческата стойност, който крепостта има.  Археопланът включва всичките точки от предложените  в ръководството, допълва и идеята и дава особено ценна информация и предложения как да бъде превърната крепостта “Хоризонт” в съвременен археологически парк.

Готови сме с пилотното видео и с подотовката на другите пилотните дейности. Организирахме третата среща на заинтересованите страни, както и двудневна проектна среща във Варна. Освен това посетихме семинарите на Think tank в Сараево и в Алба Юлия.

Изготвени документи и извършени дейности:

О.Т1.3 – Местен архео план за крепостта в кв. „Хоризонт“, Балчик

D.Т.3.1 – Проектна среща във Варна

D.T1.2.3 – Трета среща

Фейсбук страница на проекта: https://www.facebook.com/ArcheoDanube/

Интернет страница на проекта: http://www.interreg-danube.eu/archeodanube

Oпазване на археологически обекти с археопланове

Как да опазим археологическото наследство в градовете? Как да го запазим и представим in situ? Как да доближим историята и културното наследство до гражданите? Проектът ArcheoDanube, съфинансиран от ЕС, ще ни помогне да отговорим на тези въпроси. Проектът има за цел да ни помогне да запазим културното наследство за бъдещите поколения по иновативен начин с помощта на археологически паркове и как да развиваме археотуризма.

Picture-1

„Европа има културно наследство с неоценима стойност. Важно е да го запазим и направим достъпно. Един от начините да го направим е чрез Археопарковете, където хората могат да се докоснат до археологията по туристически начин. Ние проучваме как могат да бъдат реализирани такива паркове в градски условия в проекта Археодунав. Ние се учим един от друг и осъществяваме оживен обмен за това…”- водещият партньор на проекта подчерта значението на проекта водещият партньор.

Първата транснационална среща на партньори и заинтересовани страни на живо по проекта Археодунав в рамките на Дунавската транснационална програма, се проведе във Виена на 11-13 октомври 2021 г., където повечето от партньорите и заинтересованите страни също присъстваха и участваха в интерактивните сесии и работилници. На срещата присъстваха 22 участници от 9 държави.

Срещата беше чудесна възможност за партньорството и участниците да се поучат от историята и един от друг. Фантастични лектори с голям професионален опит бяха поканени да ни дадат примери как археотуризмът и опазването на културното наследство могат да работят ефективно и успешно.

Учебният процес все още продължава и на теоретично ниво. Участниците в срещата направихатуристическа обиколка в сърцето на Виена, за да разгледат останките на древния римски град, а също и така да посетят археопарка Карнунтум.

Тези обиколки с екскурзовод помогнаха на участниците и партньорите по проекта да научат много за представянето и опазването на културното наследство.

В следващата фаза на проекта партньорите по проекта ще работят усилено върху подготовката на някои интерактивни и иновативни инструменти, които ще ви помогнат да научите за историята на вашия любим град по забавен начин. Инструментът вчера-днес-утре и приложението ArcheoTales ще ни помогнат в тази насока.

 

ArcheoDanube се изпълнява по програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 и се финансира съвместно от фондовете ЕФРР, ЕИС, ИПП и Министерството на Регионалното Развитие и Благоустройството.

Facebook страница на проекта: https://www.facebook.com/ArcheoDanube/

Уебсайт на проекта: http://www.interreg-danube.eu/archeodanube