Проект ArcheoDanube – new

Археологическият парк в градската среда като средство за устойчиво местно развитие – АrcheoDanube

Акроним на проекта: ArcheoDanube

Име на проекта: Археологическият парк в градската среда като средство за устойчиво местно развитие

Програма: Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020

Продължителност: 07/2020 - 12/2022

Страни партньори: Словения, Унгария, Румъния, Хърватия, Германия, България, Чехия, Австрия, Молдова, Босна и Херцеговина, Сърбия

ДУНАВСКОТО културно наследство в градовете е богато и разнообразно, но е пренебрегнато поради липсата на общи политики, знания и ресурси. Всички партньори по проекта се сблъскват с еднакви предизвикателства, а именно: как да се представи и интегрира археологическото богатство в модерната социална среда, как да бъде съвместено то със застроените части в градовете, как да се интегрират запазените останки към нови сгради и как да се постигнат устойчиво развитие, икономически ефект и познаваемост отвъд месното население (културен туризъм).

Проект Археодунав подобри и ускори сътрудничеството между партньорите в програмата „Дунав“, и по този начин спомогна да се запази, подпомогне и облагороди културното наследство посредством развитието на идеята за археологическите паркове като инструмент за развитието на археотуризъм. Проектът проправи пътя към създаването на конкретни планове, обучения, инструменти и пилотни дейности за подобряването на ефективността на културните обекти с цел подпомагане на нови инициативи.

При все това, проектът бе и средство, чрез което ръководителите на археологическите обекти подобриха своите умения да управляват, контролират и запазват своите културни и исторически ресурси. Още повече, проектът спомогна за все по-тесни връзки между местната и глобалната култура.

За да бъдат културните ценности запазени и достъпни за следващите поколения, необходимо е да се създаде концепция за интегрирано планиране. Този проект насърчава именно разбирането за археологическите паркове като концепция, която съвместява археологическото богатство, развитието на градската среда и културния туризъм.

Отчет - край на първи период

Първият период на проекта започна юли и приключи декември 2020 г. Сред постигнатото в него бяха изготвянето на цялостния план, като организационен лидер бе Институтът за защита на Културно наследство на Словения (ZVKDS).

Започна подготовката на методологията за събиране на изходна информация от партньорите относно състоянието на археологическите паркове, като основната цел беше да се събере информация от партньори за европейските, националните, регионалните закони и стратегии относно археологическото наследство. Освен това то беше предназначено за събиране на информация за проекти, касаещи археологически паркове на европейско и национално ниво.

Информация беше събрана по начин на участие чрез приноса на всички партньори по проекта. За за тази цел бяха използвани общи електронни таблици, които позволиха на партньорите да споделят своите данни и да се запознаят с относимата информация на европейско равнище.

Въз основа на събраната информация бе изготвено базовото проучване (D.T1.1.2.) с цел да се обобщи състоянието на правната рамка по отношение на опазването на наследството във връзка с ландшафтно планиране, принципите на градския дизайн и културния туризъм. За целите на това проучване бяха анализирани множество международни конвенции, харти и други доктринални документи. Проучването включва също преглед и сравнение на различните национални политики и стратегии, както и археологически системи за планиране, използвани в страните на партньорите по проекта.

През този период беше изготвена и презентация във връзка с базовото проучване (D.T1.1.3). Основната й цел бе да обобщи изводите и предложенията за разрешаване на належащите проблеми, до които бе достигнато в базовото проучване, като ги представи по визуално привлекателен начин. Презентацията на английски беше преведена на национални езици, като по този начин се допринесе за организираните от партньорите срещи на местно ниво.

Разработването на общи насоки относно участието на заинтересованите страни (D.T1.2.1) също беше подготвено в този период. Анализът на заинтересованите страни описва процеса и резултата от идентифициране на заинтересовани страни за (по-нататъшното) развитие на археологическите паркове и създаване на групи от заинтересовани страни на ARCHEODANUBE.

Данните са събрани от извършени проучвания през октомври - декември 2020 г. и включва всички десет градски партньори на Проект ARCHEODANUBE. Анализът показа, че представители на публичните власти могат ясно да бъдат идентифицирани и желанието им да участват в работни групи е налице.

Допълнителни заинтересовани лица и организации от сферата на опазването на наследството, културни деятели, хора и организации от туристическия бранш и представители на медии също допринасяха с идеи за подходящото развитие на археологическите обекти с оглед местните нужди и обстоятелства.

 Изготвени документи и извършени дейности:

D.T1.1.1 – методология за събиране на информация

D.T1.1.2  - Базово проучване (http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/43/2dc3d9916b6065e130cb53549b046b26ebbf4443.pdf

D.T1.1.3 – Презентация на изводите и предложенията за решение на проблемите, открити в Базовото проучване -  ( https://drive.google.com/file/d/1BHSCwCXWPafKTBJymHF0XOCdVFOlO4jC/view?usp=sharing )

D.T1.2.1 – Разработване на общ наръчник за включване на заинтересовани лица  (http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/43/cdb4437f64ec011ef475e07da877ed91feea4ccb.pdf

Проектът АрхеоДунав е съфинансиран от Фондовете на европейския съюз (ERDF, IPA, ENI) и Българското правителство чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройство. 

Фейсбук страница на проекта: https://www.facebook.com/ArcheoDanube/

Интернет страница на проекта: http://www.interreg-danube.eu/archeodanube

Отчет - край на втори период

През втория период фокусът на екипа ни беше започването на дискусия на групата на заинтересованите страни относно МАП (местния археоплан), както и попълването на каталога с добри практики и вземането на възможно най-много от двудневния обучителен курс.

БАТТИ организира много успешна среща на групата на заинтересованите страни за обсъждане на МАП за Храма на Кибела и сред участниците бяха заместник-кметът, представители на отдела за европейско финансиране на Община Балчик, както и представители на Историческия музей, от туристически и медийни организации. Членовете на екипа ни създадоха подробна презентация, която послужи като чудесна отправна точка за дискусия и участие на заинтересованите страни. Бяха споменати и отбелязани интересни точки за бъдещия местен археоплан, както и целите му.

Каталогът с добри практики беше добър повод да се достигне до представителите на Археопарковев България и бяха проведени полезни дискусии с представители на Археопарк Одесос във Варна и Архео парк Тополница, като лично кметът на община Чавдар попълни данните за създадения в града му археопарк.

Двудневният курс на обучение беше изключително полезен и с всички задачи, изпълнени от екипа на БАТТИ, може да се каже, че това не са само теоретични познания, а практически знания, насочващи ни към начини, по които да оценим дадения археологически обект и да намерим необходимите относимите данни за създаване на МАП.

Изготвени документи и извършени дейности:

D.T1.2 – Наръчник за разработване на местни архео планове

D.T.2.1.1 - Попълване на каталога с добри практики 

Фейсбук страница на проекта: https://www.facebook.com/ArcheoDanube/

Интернет страница на проекта: http://www.interreg-danube.eu/archeodanube

Отчет - край на трети период

Трети период също бе изключително ползотворен, бе свършена много работа и то по начин, който гарантира както постигането на заложените на проекта цели, така и правилното им разпространение. Срещата на партньорите във Виена беше много ценна и послужи като крайъгълен камък не само за проекта, но и за развитието на връзката между партньорите. Освен това получихме потвърждение за създаване на група от заинтересовани страни, организирахме втория си семинар и разпространихме ръководството за местния археологически план.

Получихме, преведохме и разпространихме инфографиките – част от прекрасните обучителни материали. Екипът на БАТТИ също беше изключително активен в комуникационните дейности.

Постигнахме нашата цел за качествено дигитално съдържание, предоставихме информация за електронен бюлетин №3 и неговото разпространение.

Изготвени документи и извършени дейности:

D.M.3.1 – Презентацията на БАТТИ в срещата във Виена

D.T1.2.3 - Втора среща

D.C.3.3 - Дигитални материали - клип

Фейсбук страница на проекта: https://www.facebook.com/ArcheoDanube/

Интернет страница на проекта: http://www.interreg-danube.eu/archeodanube

Отчет - край на четвърти период

През този период бяха постигнати един от най-важните резултати и резултати от нашия екип за целия проект. Местният археоплан за крепостта в кв. "Хоризонт" в Балчик бе приключен.

МАП на крепостта включва идеи за интегрирането й в градската среда по съвременен начин, без да се прави компромис с археологическата и историческата стойност, който крепостта има.  Археопланът включва всичките точки от предложените  в ръководството, допълва и идеята и дава особено ценна информация и предложения как да бъде превърната крепостта “Хоризонт” в съвременен археологически парк.

Бе организирана третата среща на заинтересованите страни, както и двудневна проектна среща във Варна. Освен това посетихме семинарите на Think tank в Сараево и в Алба Юлия, където проектните парнтьори ни споделиха своя опит с постигане на заложените проектни цели.

Изготвени документи и извършени дейности:

О.Т1.3 - Местен архео план за крепостта в кв. "Хоризонт", Балчик

D.Т.3.1 - Проектна среща във Варна

D.T1.2.3 - Трета среща

Фейсбук страница на проекта: https://www.facebook.com/ArcheoDanube/

Интернет страница на проекта: http://www.interreg-danube.eu/archeodanube

Отчет - край на пети период

През последния период на проекта сдружение „БАТТИ“ приключи успешно всички пилотни дейности – бе приет окончателния дизайн на 12-те брошури за най-големите забележителности на гр. Балчик, на 9-те табели, разположени из центъра на града, указващи забележителностите му, а също така и на пилотното видео за Белия град. Видеото бе преведено и има английски субтитри. Екипът на сдружението взе участие и представи своите постижения на финалната конференция по проекта в гр. Птуй, Словения, а също така и на национално равнище – на 16-тата национална среща „Добри Практики“, организириана от Министерството на културата съвместно с ДКИКЦ „Двореца“ с насдслов „Музеят днес – предизвикателствата на пандемията и нови перспективи за развитие“. Екипът на сдружението участва и в изготвянето на предложения до Европейската комисия за подобряване на политиките в тази насока.

Екипът на БАТТИ е уверен, че допринесе позитивно за развитието на археологическото наследство на Балчик, а също така и за привличане на нови туристи. През времетраенето на проекта екипът на сдружението черпеше опит от множество невероятни професионалисти в сферата – и национални, и от чужбина, съумя да извлече най-доброто за Белия град и подсигури устойчивостта на проектните резултати, предоставяйки шанс града да кандидатства за финансиране за устройство на археологическия парк за крепостта в кв. „Хоризонт“ с вече готов проект. Всички участници в проекта от „БАТТИ“ изразяват огромната си благодарност към активните заинтересовани страни, към талантливите експерти, които изготвиха различните пилотни дейности, и не на последно място – на асоциирания партньор Община Балчик за готовността, която всички нейни представители демонстрираха и подкрепата, която ни бе оказвана на всеки един етап. 

Изключително развълнувани сме да споделим Archeo webspace! В него ще откриете в синтезиран вид резултатите на всички проектни партньори, както и възможност да се свържете с професионалисти от сферата от различни държави, не на последно място и да изпробвате приложенията, разработени в рамките на проекта. Не се колебайте да посетите! https://archeodanube.eu/

Изготвени документи и извършени дейности:

О.Т.3.2 - Пилотни дейности - Брошури и Видеоклипове

D.C.6.2 - 16-та национална среща "Добри практики"

D.T.3.3.1 - Предложения за европейски политики в сферата на археологията

Фейсбук страница на проекта: https://www.facebook.com/ArcheoDanube/

Интернет страница на проекта: http://www.interreg-danube.eu/archeodanube

ArcheoDanube се изпълнява по програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 и се финансира съвместно от фондовете ЕФРР, ЕИС, ИПП и Министерството на Регионалното Развитие и Благоустройството.

Facebook страница на проекта: https://www.facebook.com/ArcheoDanube/

Уебсайт на проекта: http://www.interreg-danube.eu/archeodanube