Проект „ALERT“

“Ecotextyle”, представлява европейска инициатива за обучение, свързано с екологичните тенденции при производството на обувки и текстил

Черноморски съвместен мониторинг и опазване на околната среда - ALERT

Номер на проекта: BSB-538

Период на провеждане: 10.08.2018 - 09.08.2020

Финансиране от: Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“

Партньори:

 • Община Констанца, Румъния - водещ партньор
 • Община Унгени, Молдова
 • Българска асоциация за трансфер на технологии и иновации (БАТТИ)

Обобщение:

Общата цел на партньорите по проекта е да развият дълготрайни иновативни трансгранични връзки между държавите от черноморския басейн в сферата на природните бедствия и спешните ситуации. Очакваният резултат е разработването и усъвършенстването на трансфраничната информация за природен мониторинг в района на Черно море. Проектът ALERT поема изключителната възможност, предоставена от Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“, която насърчава партньорството между държави членки на ЕС и такива извън него. Това осигурява покриване на голяма територия и равни шансове за финансиране независимо от членството в организацията. 

Главната цел на проекта е да подобри качеството на живот на хората, обитаващи черноморски територии, чрез устойчив растеж и съвместна защита на околната среда. Партньорството ще акцентира върху съвместната работа на трите държави, участващи в проекта, (около 140,000 жители и 25,000 кв км площ), трансграничните човешки ресурси, ефикасен съвместен природен мениджмънт на природни ресурси и икономическо съдействие.

ALERT се отнася към общите препятствия в околната среда, защитата на населението, безопасността и сигурността като покрива всички страни на тези предизвикателства чрез защита, превенция и намеса. От една страна партньорството ще се фокусира върху превантивни действия като създаде трансгранична мониторинг система на околната среда, създаде превантивни дейности за защита на околната среда и подобри достъпността до обновена онлайн информация за частни и неправителствени организации. От друга страна партньорството ще се съсредоточи върху общите усилия в защитата и намесата в рискови зони на околната среда и управлението на спешни ситуации, предизвикани от природни бедствия като земетресения, наводнения или горски пожари. Това осигурява важна материална част на проекта състояща се от специализирана техника, нужна при защитата на екосистеми, жители и материални придобивки, която ще подобри реакцията на отговорните спешни екипи. Специфични цели на проекта са - мониторинг на околната среда във всички държави-партньори, увеличаване на осведомеността на тема природни рискове в държавите, част от програмата, и подобряване на съдействието по въпроси по околната среда между местни власти и неправителствени организации в превенцията на природни бедствия и мениджмънт на спешни ситуации.

Очаквани резултати:

 1. Интегрирана мониторинг система на околната среда
 2. Добър план за управление на защита на околната среда
 3. Анализ на рискове, опасности и уязвимост на транспортната мрежа по българското черноморие.
 4. Анализ на типа рискове, опасности и природни бедствия по българското черноморие
 5. Анализ на възможността за приложение на 20 съществуващи добри практики в превенцията на природни бедствия от 5 водещи държави в черноморския регион
 6. Анализ на възможността за приложение на 10 иновативни, неопитани добри практики в превенцията на природни бедствия от 5 водещи държави в черноморския регион
 7. Десет практически семинари и симулации за персонал на съответните спешни служби и доброволци в случай на бедствия и използването на нови технологии
 8. Анализ на сегашния капацитет на общините по българското черноморие- Варна и Бургас, за реакция при спешни случаи - оборудване, обучен персонал, процедури и идентифициране на слаби страни от страна на техника и човешки ресурси
 9. Мобилно приложение за млади хора отнасящо се до защита на околната среда
 10. Уеб-базирана платформа и мобилно приложение (в google play и app store
 11. Практически упражнения и симулации