България-Сърбия програма за трансгранично сътрудничество 2014-2020

България-Сърбия програма за трансгранично сътрудничество 2014-2020 Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA България-Сърбия е приета от Европейската комисия с Решение № C (2015) 5444 на 30 юли 2015 г. Първото заседание на Съвместния комитет за наблюдение (JMC) по Програмата също се проведе на 30 юли , в София. Пакетът за кандидатстване по Първата покана за представяне … Read More

България-Турция програма за трансгранично сътрудничество 2014-2020

България-Турция програма за трансгранично сътрудничество 2014-2020 Програмата Interreg – IPA CBC България – Турция е разработена в рамките на европейската стратегия за интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж и съответните национални стратегически документи. Програмата е съфинансирана от Европейския съюз чрез Инструмента за предприсъединителна помощ II и двете страни партньори България и Турция. Документът за програмата е … Read More

Гърция-България програма за трансгранично сътрудничество 2014-2020

Гърция-България програма за трансгранично сътрудничество 2014-2020 Свързване на Гърция и граничните региони на България: приемане на нова програма Interreg на стойност 129 милиона евро Европейската комисия прие днес програма за трансгранично сътрудничество за Гърция и България, чийто приоритет е да се повиши конкурентоспособността на МСП и да им се помогне да се разширят отвъд местните … Read More

Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България

Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014 – 2020 Програмата Interreg V-A Румъния-България е одобрена от Европейската комисия! Общ бюджет от 258,4 милиона евро (215,7 от Европейския фонд за регионално развитие) вече е на разположение за 7 окръга в Румъния (Констанца, Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш) и 8 области в България (Видин , … Read More

Програма за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Северна Македония 2014 – 2020 г.

Програма за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Северна Македония 2014 – 2020 г. Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG IPA България – бившата югославска република Македония е създадена в рамките на европейската стратегия за интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж и съответните национални и регионални стратегически документи. Основната политическа рамка на европейско, макрорегионално и национално … Read More

Черноморски басейн 2014-2020

Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ Участващи държави и обхват на програмата: Държави членки на ЕС: България, Гърция, Румъния Държави партньори: Армения, Грузия, Молдова, Турция и Украйна Обхватът на програмата включва целеви региони, големи социални и икономически центрове важни в черноморския регион: Региони: Румъния: югоизточен България: североизточен и югоизточен … Read More

Дунавска международна програма

ДУНАВСКА МЕЖДУНАРОДНА ПРОГРАМА Презентация на програмата Дунавската международна програма е финансов инструмент на Европейско териториално сътрудничество (ЕТС), още познато като Interreg. ETC е една от целите на кохесионната политиката на Европейския съюз и предоставя рамка за извършването на съвместни дейности и обмен на политики между национални, регионални и локални участници от държавите членки. Дунавската международна … Read More