Програма за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Северна Македония 2014 – 2020 г.

1 април, 2021By adminБез категория

Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Северна Македония 2014 - 2020 г.

Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG IPA България - бившата югославска република Македония е създадена в рамките на европейската стратегия за интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж и съответните национални и регионални стратегически документи. Основната политическа рамка на европейско, макрорегионално и национално ниво, отразена в програмата, е, както следва:

„Европа 2020: Европейска стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“.

Стратегията „Европа 2020“ се следва от европейските институции, държавите-членки и социалните партньори, за да се предприемат необходимите действия за постигане на целите на „Европа 2020“. Стратегията предлага три взаимно подсилващи се приоритета:

  • Интелигентен растеж: развитие на икономика, основана на знания и иновации,
  • Устойчив растеж: насърчаване на по - ефективно използване на ресурсите, по - екологична и по - конкурентна икономика и
  • Приобщаващ растеж: насърчаване на икономика с висока заетост, осигуряваща социално и териториално сближаване.

Стратегията поставя акцент върху пет основни цели, които трябва да бъдат постигнати до 2020 г. Тези цели изискват комбинация от национални и европейски действия, като се използва пълният набор от налични политики и инструменти.

В контекста на програмата за трансгранично сътрудничество ИПП INTERREG България - Бившата югославска република Македония се търси синергията с гореспоменатите национални и европейски действия.

 

ПРОГРАМНАТА ОБЛАСТ

Програмната зона е разположена в южната централна част на Балканския полуостров. Обхваща територия от 18 087 км² и има население от 980 375 души. Граничната линия е 165 км сухоземна граница.

Територията включва от българска страна две области NUTS III - Благоевград и Кюстендил (52,5% от програмната зона на трансграничното сътрудничество - ТГС), включваща 23 общини, 462 населени места и население от 452 973 души (46,2% от общото население на програмната зона, 6,2% от населението на страната).

Територията от страната на бившата югославска република Македония се състои от Североизточния, Източния и Югоизточния статистически регион NUTS III (47,5% от програмната област, 33,4% от страната), състоящ от 27 общини, 597 населени места и население от 527 402 души (53,8% от общото население на програмата, 25,6% от населението на страната).

Повече от половината от площта на програмата е планинска, като горите заемат 46,5% от нея, но също така и много долини с плодородна, обработваема земя. Климатът е разнообразен, от умерено-континентален, преходно-континентален и планински до средиземноморски по долините на реките. Районът е богат на водни ресурси: реки (най-големите са Струма, Места, Брегалница, Струмица / Струмешница); езера (част от езерото Дойран, Водока, Мантово; 233 езера в Рила и 186 в Пирин, от които най-популярни са Седемте рилски езера) и термални води, които се намират в цялата зона на сътрудничество.

Регионът на ТГС се характеризира с концентрация на население, икономически и социални дейности в няколко регионални центъра (Благоевград, Кюстендил, Дупница, Сандански, Гоце Делчев и Петрич от българска страна; Куманово, Щип и Струмица от страната на бившата югославска република Македония - 37% от населението на региона) и множество слабо населени селски и периферни райони в планините и по-близо до границата. Ориентацията на всяка част от региона на ТГС е към нейните вътрешни центрове, а не към трансгранични, което се дължи и на факта, че през тях минават важни транспортни коридори, като по този начин се осигурява по-лесен достъп до външни центрове и връзки със столиците на страните.

Добра основа за регионално сътрудничество: Натрупаният опит за трансгранично сътрудничество, подобни предизвикателства и едни и същи езици и манталитет осигуряват добра основа за регионално сътрудничество. Възможностите за изграждане на институционален капацитет и трансгранично сътрудничество ще засилят взаимното доверие и партньорства и ще доразвият механизми за институционална подкрепа, както и споделяне на добри практики и опит в различни области.

 

За първото приемане на предложения, кликнете тук