Българска асоциация за трансфер на технологии и иновации

Цели и мисия на организацията

“Българска асоциация за трансфер на иновации и технологии” (БАТТИ) е неправителствена организация с централа в град Варна и клонове в София, Русе, Бургас, Благоевград и Видин. Експертите на БАТТИ имат дългогодишен опит в осъществяването и управлението на проекти покриващи широк кръг от дейности, включително подпомагане на връзката между обществения и частния сектор, изграждане на капацитет и трансфер на знания на МСП, промотиране на иновативни практики и технологии в помощ в бизнеса, осигуряване на професионални и структурирани услуги, стимулиращи развитието на местните икономически бизнес сектори, предприемачески инициативи, клъстерни инициативи, учене през целия живот, младежки дейности, социално предприемачество, подпомагане на хора с увреждания и международно сътрудничество чрез въвеждане на иновации и трансфер на добри практики.

Екипът на БАТТИ е подготвил и управлявал съществен брой проекти финансирани от структурните и кохезионните фондове на Европейски съюз и националните оперативни програми. БАТТИ изпълнява проекти по Програма за трансгранично сътрудничество „Дунав 2014-2020“, „Черноморски басейн 2014-2020“, „Еразъм +“ и др.

Висококвалифицираният екип на асоциацията притежава задълбочени знания и опит в подготовката, изпълнението, мониторинга, докладването и разпространението на резултати по проекти като лидер и партньор.

Сред целите на БАТТИ е и предизвикването и организирането на диалог между частния и обществения сектор да осигури форуми за обмяна на информация и въвеждането на добри практики, за трансфер на опит в сферата на технологиите, дигиталния бизнес, уеб-базираните решения, международно сътрудничество и междуинституционален диалог, да участва в инициативи за развитието на политики за институции и обществени представители, за развитието на местните и регионални стратегии за развитие, да изпълнява ролята на медиатор между представителите на бизнеса, правителствения и неправителствения сектор.

БАТТИ може да предложи утвърдени контакти, мрежи, ресурси и опит, нужни за включването на различни целеви групи; да събере участници и заинтересовани лица за утвърждаване на знания, обмяна на опит, културно и икономическо развитие на вече съществуващи или нови иновативни индустрии в региона и извън него.