ДУНАВСКА МЕЖДУНАРОДНА ПРОГРАМА

Презентация на програмата

Дунавската международна програма е финансов инструмент на Европейско териториално сътрудничество (ЕТС), още познато като Interreg. ETC е една от целите на кохесионната политиката на Европейския съюз и предоставя рамка за извършването на съвместни дейности и обмен на политики между национални, регионални и локални участници от държавите членки.

Дунавската международна програма насърчава икономическата, социална и териториална кохезия в дунавския регион чрез интегриране на политики в определени области.

За да се постигне по-високо ниво на териториална интеграция в хетерогенния дунавски регион, международната програма за сътрудничество действа като инициатор и движеща сила за политики, които се справят с общи предизвикателства и нужди в определените области, където международното сътрудничество се очаква да осигури осезаеми резултати.

Имайки предвид географското покритие, тази особено сложна програма предоставя политическо измерение на международното сътрудничество, уникално за Европа, успешно срещайки предизвикателства като осигуряв добри механизми за договаряне с партньори, които получават финансиране от различни инструменти на ЕС.

Дунавската международна програма финансира проекти за развитието и практическото изпълнение на политически рамки, инструменти и услуги и конкретни дребни пилотни инвестиции. Търси се силно взаимодействие с по-широката европейска стретегия за дунавския регион.

Бюджет

Пълният програмен бюджет е 262 989 839,00 евро, от които помощ от ЕС (221 924 597,00 €) и национални партньори (41 065 242,00 €).

Европейската помощ се състои от финанси от три фонда:

Европейски регионален фонд за развитие (European Regional Development Fund) (202 095 405,00 €)
Инструмента за предприсъединителна помощ (Instrument for Pre-Accession Assistance II) (19 829 192,00 €)
Европейски инструмент за съседство (European Neighbourhood Instrument) (tbd)
Избраните проекти се финансират до 85% от цялата сума.

Приоритети на програмата
Participating countries
Брошура
Повече информация за програмата:
Програма за сътрудничество

Анекс 1 - Речник

Анекс 2 - карта и данни

Обобщение

Първа покана