България-Турция програма за трансгранично сътрудничество 2014-2020

2 април, 2021By adminБез категория

България-Турция програма за трансгранично сътрудничество 2014-2020

Програмата Interreg - IPA CBC България - Турция е разработена в рамките на европейската стратегия за интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж и съответните национални стратегически документи. Програмата е съфинансирана от Европейския съюз чрез Инструмента за предприсъединителна помощ II и двете страни партньори България и Турция.

Документът за програмата е приет от Европейската комисия с Решение № C (2015) 5280 от 22 юли 2015 г. Програмният документ е изготвен съвместно от двете страни чрез голямо партньорство с национални, регионални и местни заинтересовани страни.

Първото заседание на съвместния комитет за наблюдение (JMC) по програмата се проведе на 27 октомври в София. Пакетът за кандидатстване по Първата покана за представяне на предложения беше одобрен в рамките на срещата на JMC. Програмата Interreg-IPA CBC България - Турция ще финансира проекти, свързани с развитието на устойчив туризъм и околна среда. Общият размер на средствата по програмата възлиза на 29.642.896 евро, от които 25.196.460 евро са от IPA и 4.446.436 евро - национално публично съфинансиране, осигурено от двете държави партньори.

Допустимата зона на програмата обхваща региони или еквиваленти на NUTS III, разположени на границата между двете партньорски държави и обхваща следните региони:

Допустими NUTS III:

За Република България:

  • Област Бургас: 13 общини - Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево;
  • Област Ямбол: 5 общини - Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа Ямбол;
  • Област Хасково: 11 общини - Димитровград, Харманли, Хасково, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Симеоновград, Стамболово, Свиленград, Тополовград.

 

За Република Турция:

  • Провинция Одрин: 9 области - Одрин, Енез, Хавса, Ипсала, Кешан, Лалапаша, Мерич, Сюлоглу, Узункьопрю;
  • Провинция Къркларели: 8 области - Бабаески, Демиркьой, Къркларели, Кофчаз, Люлебургаз, Пехливанкьой, Пънархисар, Визе.

Определената допустима зона за сътрудничество включва области Бургас (включително всички 13 общини), Ямбол (5 общини) и Хасково (11 общини) от българска страна и провинциите Одрин и Киркларели от турска страна. Българската допустима площ в квадратни километри е 16 636,9 (14,99% от територията на страната), докато от турска страна тя е 12 396 кв. Км. (1,58% от територията на страната). Общата граница се простира по протежение на 288 км с 3 действащи в момента гранично-пропускателни пункта. Общото население на зоната за сътрудничество е 1 561 984 души (от българска страна - 830 917 души, а от турска - 731 067 души). Трансграничната зона се характеризира с изобилие от културни, исторически и природни ресурси.

Пакетът за кандидатстване и Насоките за кандидати по Първата покана за представяне на предложения, включително всички приоритетни оси по Програмата (Приоритетна ос 1 - Околна среда, Приоритетна ос 2 - Устойчив туризъм), бяха публикувани през ноември 2015 г. Допустимите бенефициенти по Програмата са юридически лица, установени в допустимия трансграничен регион между България и Турция, които са организации с нестопанска цел (т.е. местни / регионални / национални органи или техните спомагателни органи; национални и регионални агенции; администрации на защитени територии; местни / регионални горски администрации; културни институции; обществени центрове; НПО; образователни организации - университети, училища, колежи и библиотеки; еврорегиони; асоциации на две или повече от изброените по-горе).

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България е определено да изпълнява функциите на Управляващ орган, а Министерството по въпросите на Европейския съюз в Турция е определено да изпълнява функциите на Национален орган по Програмата.

Главният офис на Съвместния секретариат ще продължи да се намира в Хасково, Република България, а клонът - в Одрин, Република Турция.

 

Сайт на програмата

Първо приемане на предложения: Щракнете тук