България-Сърбия програма за трансгранично сътрудничество 2014-2020

2 април, 2021By adminБез категория

България-Сърбия програма за трансгранично сътрудничество 2014-2020

Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA България-Сърбия е приета от Европейската комисия с Решение № C (2015) 5444 на 30 юли 2015 г. Първото заседание на Съвместния комитет за наблюдение (JMC) по Програмата също се проведе на 30 юли , в София. Пакетът за кандидатстване по Първата покана за представяне на предложения беше одобрен в рамките на срещата на JMC.

Програмата INTERREG-IPA CBC България-Сърбия ще финансира проекти, свързани с развитието на устойчив туризъм, младежта и околната среда. Общият размер на бюджета на програмите е 34 102 256 евро.

Допустимата зона на програмата обхваща региони или еквиваленти на NUTS III, разположени на границата между двете партниращи страни, включително: български области Видин, Монтана, Враца, София, Перник и Кюстендил и сръбски области Бор, Зайчар, Нишава, Топлица, Пирот , Ябланица и Пчиня.

Пакетът за кандидатстване и насоките за кандидатите по първата покана за представяне на предложения, включително всички приоритетни оси по програмата (Приоритетна ос 1 - Устойчив туризъм, Приоритетна ос 2 - Младежи и Приоритетна ос 3 - Околна среда), ще бъдат публикувани в средата на Август. Общата сума на бюджета на поканата за представяне на предложения е 12 687 304,24 евро.

Допустимите бенефициери по Програмата са юридически лица, установени в допустимия трансграничен регион между България и Сърбия, които са организации с нестопанска цел (т.е. местни / регионални / национални органи или техните спомагателни органи; национални и регионални агенции; администрации на защитени територии ; местни / регионални горски администрации; културни институции; читалища; НПО; образователни организации - университети, училища, колежи и библиотеки; еврорегиони; асоциации на две или повече от изброените по-горе).

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България е определено да изпълнява функциите на Управляващ орган, а Сръбската служба за европейска интеграция в Република Сърбия е определена да изпълнява функциите на Национален орган по Програмата.

Основният офис на Съвместния секретариат ще продължи да се намира в София, Република България, а клонът - в Ниш, Република Сърбия.

 

Обявете на 17.08.2015 г. Първата покана за представяне на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA България-Сърбия с цел подобряване на трансграничното сътрудничество между България и Сърбия. Програмата е съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II (IPA II) на Европейския съюз.

Общата цел на програмата е да стимулира балансираното и устойчиво развитие на граничния регион между България и Сърбия, интегриран в европейското пространство - постигнато чрез интелигентен икономически растеж, адаптиране към промените в околната среда и подобряване на културата на обучение.

Общата сума, отпусната за първата покана за представяне на предложения, е 12 687 304,24 евро.

Предложенията за проекти трябва да са насочени към една от следните приоритетни оси и конкретни цели по програмата:

 • Приоритетна ос 1: Устойчив туризъм

  • Специфична цел 1.1: Туристическа привлекателност;
  • Специфична цел 1.2: Трансграничен туристически продукт;
  • Специфична цел 1.3: Мрежа между хората.
 • Приоритетна ос 2: Младеж
  • Специфична цел 2.1: Умения и предприемачество;
  • Специфична цел 2.2: Мрежа между хората.
 • Приоритетна ос 3: Околна среда
  • Специфична цел 3.1: Съвместно управление на риска;
  • Специфична цел 3.2: Защита на природата.

Повече информация:

http://www.ipacbc-bgrs.eu/application-stage/application-package