Българска асоциация за трансфер на иновации и технологии

Цели и мисия на организацията

“Българска асоциация за трансфер на иновации и технологии” (БАТТИ) е неправителствена организация с централа в град Варна и клонове в София, Русе, Бургас и Благоевград. Експертите на БАТТИ са участвали в повече от 60 регионални и интернационални проекти като водеща организация и партньор. Проектите са финансирани чрез ФАР 2002,2003,2004,2005, Американска агенция за международно развитие, Фондация Отворено общество, LEONARDO DA VINCI, the Bulgarian HR Development и различни оперативни програми. Експертите на БАТТИ имат дългогодишен опит в осъществяването и управлението на проекти покриващи широк кръг от дейности, включително подпомагане на връзката между обществения и частния сектор, проблеми с планирането, изграждане на капацитет и трансфер на знания на МСП, промотиране на добри практики и помощ в бизнеса, осигуряване на професионални и структурирани помощни услуги, стимулиращи развитието на местните икономически бизнес сектори, предприемачески инициативи, клъстерни инициативи, учене през целия живот, младежки дейности, интеграция на имигранти, социално предприемачество, подпомагане на хора с увреждания и международно сътрудничество. Специално внимание се отделя към включването на специфични целеви групи (млади предприемачи, жени предприемачи и социално чувствителни групи) в създаването на нови МСП в сферата на местната индустрия и създаването на и консултациите с локални клъстери в туристическата и морска индустрия.

Екипът на БАТТИ е подготвил и управлявал много на брой проекти под рамката на Европейски съюз за структурни фондове, операционни програми на ЕС. БАТТИ е получавала финансиране от Европейски фон за интеграция и Европейски социален фонд в различни проекти отнасящи се до интеграцията на имигранти, обучителни семинари за репатрирането на незаконни имигранти и бежанци, за социално подпомагане на хора с увреждания и други. БАТТИ е подавала проекти по Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния – България“ като водеща организация и Програма за трансгранично сътрудничество в югоизточна Европа като партньорска организация.

Висококвалифицираният екип на асоциацията притежава задълбочени знания и опит в подготовката, изпълнението, мониторинга, докладването и разпространението на резултати по проекти като лидер и партньор.

Сред целите на БАТТИ е и предизвикването и организирането на диалог между частния и обществения сектор за промотирането на социална и професионална интеграция на хора в затруднена икономическа и социална ситуация, да осигури форуми за обмяна на информация и добри практики, за трансфер на опит в сферата на технологиите, дигиталния бизнес, уеб-базираните решения, международно сътрудничество и социален диалог, да участва в инициативи за развитието на политики за институции и обществени представители за развитието на местните и регионални стратегии за развитие, да изпълнява ролята на медиатор между представителите на бизнеса, правителствения и неправителствения сектор.

БАТТИ може да предложи утвърдени контакти, мрежи, ресурси и опит, нужен за включването на различни целеви групи; да събере участници и заинтересовани лица за утвърждаване на знания, обмяна на опит, културно и икономическо развитие на вече съществуващи или нови творчески индустрии в региона и извън него. БАТТИ се интересува от участие в международни проекти, които да продължат проектите по подслоняване на имигранти, бежанци и други социално застрашени групи и интеграцията им в обществото като все пак продължава своята дейност по създаване на МСП и отдадеността си към организирането на бизнес клъстъри и програми по международно сътрудничество. Последващо участие в големи интернационални проекти ще допринесе към кръга от дейности, ще добави ценност в мисията и главните ни дейности, ще мобилизира ресурсите ни, доразвие партньорствата на асоциацията и създаде нови такива.